Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 67.04 ngày thi 19/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Đầu tư chứng khoán online khóa 25.01 ngày thi 09/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 68.01 ngày thi 24/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 96.03 ngày thi 12/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 96.04 ngày thi 12/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 97.06 ngày thi 20/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 66.01 ngày thi 21/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 95.02 ngày thi 21/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 96.07 ngày thi 25/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 67.08 ngày thi 17/04/2024