Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop - Ngày thi 23/02/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Illustrator - Ngày thi 26/02/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing - Ngày thi 22/02/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing - Ngày thi 21/02/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing - Ngày thi 21/02/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH B1 UEF ngày thi 15/01/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH B1 UEF ngày thi 09/01/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi CNTT Nâng cao ngày thi 08/01/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi CNTT Cơ bản ngày thi 08/01/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Illustrator - Ngày thi 21/01/2022