Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 67.02 ngày thi 25/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 95.01 ngày thi 14/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Đầu tư chứng khoán trực tuyến khóa 26 ngày thi 26/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 65.06 ngày thi 31/03/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 65.01 ngày thi 11/03/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 65.04 ngày thi 24/03/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 95.04 ngày thi 29/03/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 94.05 ngày thi 24/03/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Illustrator khóa 29.03 ngày thi 02/04/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 66.04 ngày thi 03/04/2024