Thông tin khai giảng

KẾ HOẠCH MỞ LỚP TỪ THÁNG 4/2023 - THÁNG 6/2023

18/04/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo Kế hoạch mở lớp từ tháng 4/2023 - tháng 6/2023 (cập nhật đến ngày 18/04/2023) như sau:
KẾ HOẠCH MỞ LỚP TỪ THÁNG 4/2023 - THÁNG 6/2023
Tháng Khóa Tên lớp Tiết Thứ Giờ học Ngày
khai giảng
Ngày
kết thúc
Ngày thi Hạn đăng ký
5 Tin học ứng dụng Đầu tư chứng khoán trực tuyến K24.01 45 2.4.6 18:15
-20:30
22/05/2023 23/06/2023 23/06/2023


Đến hết
26/04/2023
Đăng ký
trực tuyến
qua link:
https://forms
.gle/rUW7Du
k3xABXLCkB8
Đầu tư chứng khoán trực tuyến K24.02 45 3.5.7 18:15
-20:30
23/05/2023 24/06/2023 24/06/2023
Đầu tư chứng khoán trực tuyến K24.03 45 CN 7:00
-12:10
14/05/2023 02/07/2023 02/07/2023
Digital Marketing K86.01 45 3.5.7 18:15
-20:30
16/05/2023 17/06/2023 17/06/2023
Digital Marketing K86.02 45 3.5.7 18:15
-20:30
16/05/2023 17/06/2023 17/06/2023
Digital Marketing K86.03 45 3.5.7 18:15
-20:30
16/05/2023 17/06/2023 17/06/2023
Digital Marketing K86.04 45 2.4.6 18:15
-20:30
17/05/2023 19/06/2023 19/06/2023
Digital Marketing K86.05 45 2.4.6 18:15
-20:30
17/05/2023 19/06/2023 19/06/2023
Digital Marketing K86.06 45 2.4.6 18:15
-20:30
17/05/2023 19/06/2023 19/06/2023
Digital Marketing K86.07 45 CN 7:00
-12:10
14/05/2023 02/07/2023 02/07/2023
Digital Marketing K86.08 45 CN 13:00
-18:10
14/05/2023 02/07/2023 02/07/2023
Illustrator K27.02 45 2.4.6 15:50
-18:10
08/05/2023 09/06/2023 09/06/2023
Illustrator K27.03 45 3.5.7 15:50
-18:10
09/05/2023 10/06/2023 10/06/2023
Illustrator K28.01 45 2.4.6 18:15
-20:30
19/05/2023 21/06/2023 21/06/2023
Illustrator K28.02 45 3.5.7 18:15
-20:30
20/05/2023 22/06/2023 22/06/2023
Photoshop K57.01 45 2.4.6 18:15
-20:30
19/05/2023 21/06/2023 21/06/2023
Photoshop K57.02 45 2.4.6 18:15
-20:30
19/05/2023 21/06/2023 21/06/2023
Photoshop K57.03 45 3.5.7 18:15
-20:30
20/05/2023 22/06/2023 22/06/2023
Photoshop K57.04 45 CN 7:00
-12:10
14/05/2023 02/07/2023 02/07/2023
Thực hành Báo cáo tài chính K14 45 CN 13:00
-18:10
07/05/2023 25/06/2023 25/06/2023
Thực hành Kế toán Việt Nam K11 45 CN 07:00
-12:10
21/05/2023 09/07/2023 09/07/2023
Tin học cơ bản Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K89.01 45 CN 7:00
-12:10
07/05/2023 25/06/2023 08/07/2023


Đến hết
26/04/2023
Đăng ký
trực tiếp tại
Trung tâm
Tin học -
Ngoại ngữ
UEF
(tầng 2 -
cơ sở 141)
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K89.02 45 CN 7:00
-12:10
07/05/2023 25/06/2023 08/07/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K89.03 45 CN 7:00
-12:10
07/05/2023 25/06/2023 08/07/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K89.04
45 CN 7:00
-12:10
07/05/2023 25/06/2023 08/07/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K90.01 45 3.5.7 18:15
-20:30
11/05/2023 17/06/2023 21/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K90.02 45 3.5.7 18:15
-20:30
11/05/2023 17/06/2023 21/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K91.01 45 CN 13:00
-18:10
21/05/2023 16/07/2023 22/07/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K91.02 45 CN 13:00
-18:10
21/05/2023 16/07/2023 22/07/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K91.03 45 CN 13:00
-18:10
21/05/2023 16/07/2023 22/07/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K91.04 45 CN 13:00
-18:10
21/05/2023 16/07/2023 22/07/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản K93.01 45 2.4.6 09:50
-12:10
08/05/2023 09/06/2023 17/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
K93.02
45 2.4.6 09:50
-12:10
08/05/2023 09/06/2023 17/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
K93.03
45 2.4.6 09:50
-12:10
08/05/2023 09/06/2023 17/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
K94.01
45 2.4.6 13:00
-15:20
08/05/2023 09/06/2023 17/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
K94.02
45 2.4.6 13:00
-15:20
08/05/2023 09/06/2023 17/06/2023
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
K94.03
45 2.4.6 13:00
-15:20
08/05/2023 09/06/2023 17/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K95.01
45 3.5.7 09:50
-12:10
11/05/2023 13/06/2023 16/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K95.02
45 3.5.7 09:50
-12:10
11/05/2023 13/06/2023 16/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K95.03
45 3.5.7 09:50
-12:10
11/05/2023 13/06/2023 16/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K96.01
45 3.5.7 13:00
-15:20
11/05/2023 13/06/2023 21/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K96.02
45 3.5.7 13:00
-15:20
11/05/2023 13/06/2023 21/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
cơ bản
K96.03
45 3.5.7 13:00
-15:20
11/05/2023 13/06/2023 21/06/2023
Tin học nâng cao Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K44.03
60 2.4.6 18:15
-20:30
05/05/2023 19/06/2023 23/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K45.01
60 3.5.7 18:15
-20:30
06/05/2023 20/06/2023 23/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K45.02
60 3.5.7 18:15
-20:30
06/05/2023 20/06/2023 23/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K45.03
60 3.5.7 18:15
-20:30
06/05/2023 20/06/2023 23/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K45.04
60 3.5.7 18:15
-20:30
06/05/2023 20/06/2023 23/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K47.01
60 2.4.6 15:50
-18:10
08/05/2023 21/06/2023 28/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K47.02
60 2.4.6 15:50
-18:10
08/05/2023 21/06/2023 28/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K47.03
60 3.5.7 15:50
-18:10
09/05/2023 22/06/2023 28/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K47.04
60 3.5.7 15:50
-18:10
09/05/2023 22/06/2023 28/06/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K48.01
60 CN 07:00
-12:10
14/05/2023 16/07/2023 21/07/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K48.02
60 CN 07:00
-12:10
14/05/2023 16/07/2023 21/07/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K48.03
60 CN 13:00
-18:10
14/05/2023 16/07/2023 21/07/2023
Tin học
ứng dụng CNTT
nâng cao K48.04
60 CN 13:00
-18:10
14/05/2023 16/07/2023 21/07/2023
VSTEP Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 3(B1)_
Khóa 27
(trực tuyến
qua MS Teams)
45 2.4.6 18:15
-20:30
26/04/2023 02/06/2023 Đến hết
22/04/2023
Đăng ký
trực tuyến
qua link:
https://forms
.gle/tUaJKg
PAacSBQQfe6
Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 3(B1)_
Khóa 20
45 3,6 09:50
-12:10
25/04/2023 16/06/2023
Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 3(B1)_
Khóa 21
45 2.4.6 18:15
-20:30
08/05/2023 09/06/2023
Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 3(B1)_
Khóa 22
45 2.4.6 18:15
-20:30
10/05/2023 12/06/2023
Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 3(B1)_
Khóa 28
45 3.5.7 18:15
-20:30
09/05/2023 10/06/2023
Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 3(B1)_
Khóa 29
45 T7
Chủ nhật
09:50
-12:10
23/04/2023 18/06/2023
Lớp ôn thi tiếng Anh VSTEP_
Bậc 4-5 (B2_C1)_
Khóa 02
60 2.4.6 18:15
-20:30
08/05/2023 21/06/2023
6 Tin học ứng dụng Dự kiến thời gian học: từ cuối tháng 06/2023 đến tháng 08/2023
(Thông báo chiêu sinh chi tiết vào giữa tháng 5)
Hết tháng 05/2023
Tin học cơ bản, nâng cao
VSTEP
 
TIN LIÊN QUAN