Thông tin khai giảng
Thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp Ôn thi và Bồi dưỡng kiến thức thi ĐGNLNN 6 bậc tháng 04/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04/2023
Thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp Ôn thi và Bồi dưỡng kiến thức thi ĐGNLNN 6 bậc tháng 03/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 02+03/2023
Thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp Ôn thi và Bồi dưỡng kiến thức thi ĐGNLNN 6 bậc tháng 02/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 12/2022, tháng 01+02/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa học kỹ năng mềm và khóa học tự chọn tháng 12/2022
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - VSTEP tháng 12/2022
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - VSTEP tháng 11/2022
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa học ngắn hạn tháng 11, 12 năm 2022, cụ thể như sau: