Thông tin khai giảng
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa học ngắn hạn tháng 9+10+11 năm 2022, cụ thể như sau:
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa học ngắn hạn tháng 8&9/2022, cụ thể như sau:
Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho sinh viên UEF và các học viên có nhu cầu, nay Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF gửi các bạn lịch chiêu sinh...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa học ngắn hạn tháng 06, cụ thể như sau:
Nhằm hỗ trợ cho sinh viên khóa 2018 tham gia học và thi lấy chứng chỉ trong năm học 2021-2022, nay Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh BỔ...
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên UEF đáp ứng đủ điều kiện chuẩn đầu ra về Tin học - Ngoại ngữ, học viên có nhu cầu, đồng thời với mong muốn mang lại cho...
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung những kỹ năng cần thiết, học hỏi thêm những lĩnh vực yêu thích của học viên, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo chiêu sinh khoá...
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên UEF đáp ứng đủ điều kiện chuẩn đầu ra về Tin học - Ngoại ngữ, học viên có nhu cầu, đồng thời với mong muốn mang lại cho...
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên UEF đáp ứng đủ điều kiện chuẩn đầu ra về Tin học - Ngoại ngữ, học viên có nhu cầu, đồng thời với mong muốn mang lại cho...
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 6+7/2021 đến...