Học thuật

LỊCH TRỰC TRỢ GIẢNG KHOA KINH TẾ HỌC KỲ: IB

30/11/2017
 
LỊCH TRỰC TRỢ GIẢNG
KHOA KINH TẾ
KHÓA 2014, 2015, 2016, 2017 - HỌC KỲ: IB - NĂM HỌC 2017-2018
Áp dụng từ ngày 27/11/2017-14/01/2018 (Khóa 2014, 2015, 2016, 2017)
 
Họ tên GV Học phần Thứ - Ngày Giờ trực Ghi chú
 1. Đỗ Thị Thu Hà

Kinh tế vi mô (ECO1101.B01-B07)

2

14h00-15h00

 

 1. Đỗ Thị Thu Hà

Logistics (MGT433.B01)

2

15h00-16h00

 

 1. Lương Xuân Vinh

Kinh tế lượng (ECO1104.B01-B02)

2

07h30-08h30

 

 1. Lương Xuân Vinh

Kinh tế vi mô (ECO1101.B08-B016)

6

07h30-08h30

 

 1. Lương Xuân Vinh

Quản trị rủi ro (MGT442.B01)

3

07h30-08h30

 

 1. Lương Xuân Vinh

Thống kê kinh doanh (STA1102.B01-B05)

4

07h30-08h30

 

 1. Nguyễn Trần Lê

Kinh tế vĩ mô (ECO1102.B01-04 – tiếng Anh)

3

09h30-10h30

 

 1. Nguyễn Anh Duy

Kinh tế quốc tế (ECO1103.B01-07- tiếng Anh)

6

15h00-16h00

 

 1. Nguyễn Thái Hà

Quản trị Kinh doanh quốc tế (MGT1111.B01-B02 – tiếng Anh

5

13h30-14h30

 

 1. Đặng Thanh Thủy

Quản trị nguồn nhân lực (MGT1110- tiếng Anh)

4

13h30-14h30

 

 1. Đặng Thanh Thủy

Quản trị học (MGT1101.B01-B13)

4

14h30-15h30

 

 1. Phạm Văn Kiên

Marketing dịch vụ (MKT433.B01)

2

08h30-09h30

 

 1. Lê Hồng Đắc

Marketing căn bản (MKT1101.B01-B03) tiếng Việt

5

14h00-15h00

 

 1. Hà Lê Thu Hoài

Marketing căn bản (MKT1101.B04-B06) tiếng Anh

6

08h00-09h00

 

 1. Nhan Cẩm Trí

Vận tải bảo hiểm (MGT1112.B01-B02)

3

08h30-09h30

 

 1. Hà Lê Thu Hoài

Quản trị Marketing (MKT1102.B0-B02) tiếng Anh

6

09h30-10h30

 

 1. Phạm Quốc Hải

Kinh tế vi mô (ECO1101.B16-B22)

3

14h30-15h30

 

 1. Lê Hồng Đắc

Hành vi người tiêu dùng (MGT1102.B01-B07 – tiếng Anh)

2

14h00-15h00

 

 1. Lý Đan Thanh

Quản trị thương hiệu (MGT1115.B01-B02 – tiếng Anh)

5

10h00-11h00

 

 1. Lý Đan Thanh

Quản trị chất lượng (MGT1116.B01-B04 – tiếng Anh)

5

14h00-15h00

 

 1. Nguyễn Phúc Quỳnh Như

Nguyên lý kế toán - ACC1101.B01

2

13h30-14h30

 

 1. Nguyễn Phúc Quỳnh Như

Kiểm toán  - ACC1109.B01, B02

2

14h30-15h30

 

 1. Nguyễn Phúc Quỳnh Như

Kế toán quản trị - ACC330.B01

2

15h30-16h30

 

 1. Nguyễn Phúc Quỳnh Như

Kiểm toán ngân hàng thương mại  - ACC1111.B01,B02

4

13h30-14h30

 

 1. Nguyễn Phúc Quỳnh Như

Hệ thống thông tin kế t - ACC1104.B01- B02

4

14h30-15h30

 

 1. Nguyễn Phạm Hải Hà

Tài chính doanh nghiệp – FIN1103.B01, B02, B03, B04

2

13h30 – 15h00

 

 1. Nguyễn Phạm Hải Hà

Thanh Toán Quốc tế - FIN1117.B01, B02, B03, B04

4

13h30 – 15h00

 

 1. Tăng Mỹ Sang

Tài chính quốc tế  - FIN1107.B01, B02

4

09h00-09h30

 

 1. Tăng Mỹ Sang

Các định chế tài chính đặc biệt - FIN431.B01

4

09h00-09h30

 

 1. Tăng Mỹ Sang

Tài chính doanh nghiệp – FIN1103.B05, B06, B07

2

08h00-09h30

 
Ghi chú:
 • Giảng viên trực tại VPK
                                                                                                                           
TIN LIÊN QUAN