Thông báo sinh viên
Khoa Kinh tế triển khai đến các bạn sinh viên Khóa 2020 về việc Ký xác nhận thông tin sinh viên trước tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2020 (thông tin được dùng để in...
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN năm học 2019-2020.
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn THANH TOÁN QUỐC TẾ năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn KẾ TOÁN QUẢN TRỊ năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn Marketing Online năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ SẢN XUẤT năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ HỌC năm học 2019 - 2020