Thông báo sinh viên
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN năm học 2019-2020.
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn THANH TOÁN QUỐC TẾ năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn KẾ TOÁN QUẢN TRỊ năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn Marketing Online năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ SẢN XUẤT năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ HỌC năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG năm học 2019 - 2020