Công bố khoa học GV
CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NCKH QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ  NĂM 2018 - 2019
CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NCKH QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM 2018 - 2019 RẤT NHIỀU CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG NĂM VỪA QUA
CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NCKH TRONG NƯỚC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ  NĂM 2018 - 2019
Tổng hợp các công trình NCKH giảng viên năm 2018-2019 của Khoa Kinh tế, rất nhiều các công trình đã được công bố