Công bố khoa học GV
Trong năm học 2019-2020, Khoa Kinh tế tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số” nhằm tạo diễn đàn để các giảng viên
CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NCKH QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM 2018 - 2019 RẤT NHIỀU CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG NĂM VỪA QUA
Tổng hợp các công trình NCKH giảng viên năm 2018-2019 của Khoa Kinh tế, rất nhiều các công trình đã được công bố