Công bố khoa học GV

​ Công bố NCKH của Giảng viên Khoa Kinh Tế năm học 2019-2020

12/01/2022
Năm học 2019-2020, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 77 công bố khoa học các cấp với 89 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2 công bố/ 2 lượt tham gia vào hoạt động NCKH, đây là con số cao không chỉ tính ở mặt bằng chung của UEF mà còn trên mặt chung của các Trường Đại học ngoài công lập. Đặc biệt, trong năm, nhiều giảng viên của Khoa đã chủ động tham gia và công bố nghiên cứu ở các hội thảo khoa học quốc tế (03 báo cáo khoa học), tạp chí quốc tế (09 bài báo, trong đó 01 bài Q2, 01 bài Q4), 01 công trình NCKH cấp Bộ hoàn thành và nghiệm thu, công bố nhiều bài viết trên tạp chí khoa học nằm trong danh mục của Hội đồng CDGSNN và Tạp chí Phát triển & Hội nhập. Bên cạnh việc thẩm định đưa vào sử dụng giáo trình nước ngoài, các giảng viên trong không cũng thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh và biên soạn mới các giáo trình, giáo tài tiếng Việt (xem Phụ lục)
 
Bảng I.2 – Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế
Loại công bố Số lượng bài viết Số lượt tham gia Ghi chú
 1. Tổng số công bố
77 89  
Trong đó:      
 • Hội thảo khoa học khoa Kinh tế
07 07 Kỷ yếu hội thảo cấp Khoa (Lưu hành nội bộ)
 • Hội thảo khoa học khoa Kinh tế có ISBN
08 06 Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM
(ISBN: 978-604-922-683-0)
 • Hội thảo khoa học cấp thành phố do UEF tổ chức
0 0  
 • Hội thảo khoa học do Trường khác tổ chức
02 02 09/11/2019, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hội thảo khoa học quốc gia
03 04 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Tăng trưởng xanh: Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp”
 • Hội thảo quốc tế
03 04 10th International Conference On Advances In Economics, Social Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020
Proceeding of Tenth International Conference On Advances In Economics, Social
Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020.
Hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism”
 • Tạp chí của trường
17 18 Tạp chí Phát triển và hội nhập
 • Tạp chí khoa học trong nước khác
17 23 Tạp chí công thương, Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, Táp chí Giáo dục & Xã hội, Tạp chí Quản lý giáo dục, Review of Finance, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Tài Chính.
 • Tạp chí quốc tế
09 10 International Journal of  Business Management and Economic Review.
International Journal of Analysis and Applications.
International Journal of Innovation, Creativity and Change.
International Journal of Social Science and Economics Invention.
International Review of Management and Marketing.
Journal of critical reviews.
Journal of Southwest Jiaotong University.
Scopus Q4 WSEAS Transactions on Business and Economics.
 • Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu
03 04 ThS. Lê Hồng Đắc (CN)
ThS. Tăng Mỹ Sang (CN)
ThS. Nguyễn Hoàng Phượng (CN)
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ hoàn thành đã nghiệm thu
01 04 PGS.TS Lê Thị Mận (CN)
TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như (TV)
ThS. Nguyễn Phạm Hải Hà (TV)
ThS. Tăng Mỹ Sang (TV)
 • Giáo trình, sách chuyên khảo, ngân hàng đề thi
05 06 Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Lý thuyết tài chính tiền tệ,
 1. Số công bố trung bình/ lượt tham gia nghiên cứu trên giảng viên
2,14 2,39  
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa

Phụ lục: Danh sách tổng hợp công bố khoa học giảng viên Khoa Kinh Tế năm học 2019-2020
 

 
TIN LIÊN QUAN