Công bố khoa học GV

Báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học khoa kinh tế, năm học 2019 – 2020

10/10/2020
 1. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. NCKH, tự học tập – bồi dưỡng của giảng viên

1.1. Tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa

Trong năm học 2019-2020, Khoa Kinh tế tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số” nhằm tạo diễn đàn để các giảng viên, nhà nghiên cứu trao đổi xoay quanh các nội dung chính như: Tác động của công nghệ số đến nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế; Các xu hướng quản trị nhân sự trong bối cảnh công nghệ số; Ứng dụng công nghệ số trong đổi mới đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (xem Phụ lục 1)

Bảng I.1 - Kết quả thực hiện các hội thảo khoa học cấp khoa, 2019-2020

Chủ đề

“Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam 

trong bối cảnh công nghệ số”

Thời gian tổ chức

Ngày 09 tháng 06 năm 2020

Số bài viết

09

Số tác giả tham gia

12

Trong đó: 

 
 • GV Khoa Kinh tế

07

 • GV các khoa khác

03

 • Ngoài trường

02

 • Sinh viên

00

Số báo cáo tham luận tại hội thảo

04

Hình thức phát hành

Lưu hành nội bộ

Nguồn: Tài liệu lưu trữ Khoa Kinh Tế

Link: https://www.uef.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nguon-nhan-luc-cho-nen-kinh-te-viet-nam-trong-boi-canh-cong-nghe-so-tu-goc-nhin-khoa-hoc-8528

1.2. Công bố khoa học của Giảng viên khoa kinh tế

Năm học 2019-2020, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 77 công bố khoa học các cấp với 89 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2 công bố/ 2 lượt tham gia vào hoạt động NCKH, đây là con số cao không chỉ tính ở mặt bằng chung của UEF mà còn trên mặt chung của các Trường Đại học ngoài công lập. Đặc biệt, trong năm, nhiều giảng viên của Khoa đã chủ động tham gia và công bố nghiên cứu ở các hội thảo khoa học quốc tế (03 báo cáo khoa học), tạp chí quốc tế (09 bài báo, trong đó 01 bài Q2, 01 bài Q4), 01 công trình NCKH cấp Bộ hoàn thành và nghiệm thu, công bố nhiều bài viết trên tạp chí khoa học nằm trong danh mục của Hội đồng CDGSNN và Tạp chí Phát triển & Hội nhập. Bên cạnh việc thẩm định đưa vào sử dụng giáo trình nước ngoài, các giảng viên trong không cũng thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh và biên soạn mới các giáo trình, giáo tài tiếng Việt. (xem Phụ lục 2)

Bảng I.2 – Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế

Loại công bố

Số lượng bài viết

Số lượt tham gia

Ghi chú

 • 1. Tổng số công bố

77

89

 

Trong đó: 

     
 • Hội thảo khoa học khoa Kinh tế

07

07

Kỷ yếu hội thảo cấp Khoa (Lưu hành nội bộ)

 • Hội thảo khoa học khoa Kinh tế có ISBN

08

06

Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM

(ISBN: 978-604-922-683-0)

 • Hội thảo khoa học cấp thành phố do UEF tổ chức

0

0

 • Hội thảo khoa học do Trường khác tổ chức

02

02

09/11/2019, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Hội thảo khoa học quốc gia

03

04

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Tăng trưởng xanh: Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp”

 • Hội thảo quốc tế

03

04

10th International Conference On Advances In Economics, Social Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020

Proceeding of Tenth International Conference On Advances In Economics, Social

Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020.

Hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism”

 • Tạp chí của trường

17

18

Tạp chí Phát triển và hội nhập

 • Tạp chí khoa học trong nước khác

17

23

Tạp chí công thương, Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, Táp chí Giáo dục & Xã hội, Tạp chí Quản lý giáo dục, Review of Finance, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Tài Chính.

 • Tạp chí quốc tế

09

10

International Journal of Business Management and Economic Review.

International Journal of Analysis and Applications.

International Journal of Innovation, Creativity and Change.

International Journal of Social Science and Economics Invention.

International Review of Management and Marketing.

Journal of critical reviews.

Journal of Southwest Jiaotong University.

Scopus Q4 WSEAS Transactions on Business and Economics.

 • Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu

03

04

ThS. Lê Hồng Đắc (CN)

ThS. Tăng Mỹ Sang (CN)

ThS. Nguyễn Hoàng Phượng (CN)

 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ hoàn thành đã nghiệm thu

01

04

PGS.TS Lê Thị Mận (CN)

TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như (TV)

ThS. Nguyễn Phạm Hải Hà (TV)

ThS. Tăng Mỹ Sang (TV)

 • Giáo trình, sách chuyên khảo, ngân hàng đề thi

05

06

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Lý thuyết tài chính tiền tệ, 

 • 2. Số công bố trung bình/ lượt tham gia nghiên cứu trên giảng viên

2,14

2,39

 

Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa

 

2. NCKH của sinh viên

Năm 2019-2020, Khoa có 21 sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học với 09 đề tài nghiên cứu khoa học (xem Phụ lục 3). Khoa Kinh tế đã phân công giảng viên đúng chuyên ngành hướng dẫn sinh viên triển khai thực hiện nghiên cứu. Tính đến tháng 08/2019, đã có 09/09 đề tài hoàn thành, trong đó, 02 đề tài được chọn gửi dự Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ - 2020 và 06 đề tài được xét chọn gửi hồ sơ đi tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka - 2020.

Bảng I.3 – Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, 2019-2020

Họ và tên tác giả

Khóa

Đề tài NC

GVHD

Ghi chú

Phùng Mạnh Quyết

K2019

Nghiên cứu các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thành phân hữu cơ tại nhà

TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa

Đã hoàn thành

Tham dự Eureka 2020

Bùi Thị 

Thanh Huyền

Bùi Thị Khuyên

Nguyễn Lâm Phương Ngân

K2016

Xây dựng mô hình ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị thị trường của doanh nghiệp

Th.S. Hà Thị Thủy

Đã hoàn thành

Tham dự Eureka 2020

Đặng Nguyễn Xuân Trọng

Nông Văn Phước

Trần Nguyễn Ánh Duyên

Vũ Thị Thùy Dung

K2016 và K2018

Xây dựng chiến lược Marketing - Mix cho các sản phẩm Bảo vệ môi trường - Ứng dụng với dự án Khởi nghiệp Bao bì tự hủy từ tinh bột khoai tây

TS. Nhan Cẩm Trí

Đã hoàn thành

Tham dự Eureka 2020

Cấp Bộ

Lê Nguyên Anh

Nguyễn Phương Như

Nguyễn Cao Châu Phố

Nguyễn Trần Khánh Du

K2017 và K2018

Nghiên cứu về thị trường cho vay ngang hàng nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và đối tượng tín dụng vi mô tại việt nam

ThS. Tăng Mỹ Sang

Đã hoàn thành

Tham dự Eureka 2020

Nguyễn Võ

Chúc Tiên

K2016

Một số giải pháp phát triển thị trường dược phẩm sang Campuchia

TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa

Đã hoàn thành

Tham dự Eureka 2020

Trần Huyền My

Tô Thùy Mỹ Nguyên

Nguyễn Châu Thủy Trúc

K2016

Đánh giá thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội tự nguyện trên website trong mối tương quan với thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Hà Thị Thủy

Đã hoàn thành 

Nông Văn Phước

Nguyễn Văn Phước

K2016 và K2019

Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tiêu Dùng Gạo Hữu Cơ Của Người Dân Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa

Đã hoàn thành

Tham dự Eureka 2020

Cấp Bộ 

Phạm Thị Như Ý

K2016

Phân tích yếu tố ảnh hưởng quyết định mua dự án Charm City của khách hàng tại công ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land

TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa

Đã hoàn thành

Nguyễn Thị Thiên Kim

Nguyễn Phạm Thùy Anh

Lý Thị Mỹ Trâm

K2016

Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nâng cao kiến thức chuyên môn của sinh viên các trường đại học tại TPHCM

TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như

Đã hoàn thành

Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa


PHỤ LỤC

TIN LIÊN QUAN