Công bố khoa học GV

Công bố công trình NCKH Quốc tế của giảng viên khoa Kinh tế Năm 2018 - 2019

14/11/2019
Họ Tên Loại công trình Cấp Ghi chú Tên bài báo Tên tạp chí, Proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISSN, ISBN
ĐỖ THỊ THU  Báo cáo Hội thảo Quốc tế US Artificial Intelligence in healthcare: a new technology benefit for both patients and doctors "Technology Management in the World of Intelligent Systems" 43678 ISSN, IEEE
NGUYỄN TRẦN Báo cáo Hội thảo Quốc tế US Artificial Intelligence in healthcare: a new technology benefit for both patients and doctors "Technology Management in the World of Intelligent Systems" 8/2019 ISSN, IEEE
NGUYỄN TRẦN Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế US Artificial Intelligence in healthcare: a new technology benefit for both patients and doctors "Technology Management in the World of Intelligent Systems" 8/2019 ISSN, IEEE
NGUYỄN TRẦN Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế UK Modeling Vietnamese repurchase intention toward Korean costmetics 9th international conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2019 7/2019 ISBN, DOI
Lý Đan  Thanh Hội thảo khoa học Quốc tế The Antecedents of Intention to Shop on Mobile Devices: A Study among Vietnamese Young Consumers The Proceedings of Suratthani University Conference 2018, Thailand Tháng 12/2018 ISBN: 9789743065651
Lý Đan  Thanh Hội thảo khoa học Quốc tế The Antecedents Affecting Students' Regret and Their Switching Intention: A Casestudy among Financial Autonomic Universities in the Context of Vietnam Higher Education The Proceedings of the International Conference on Business and Finance 2019, HCMC, Vietnam Tháng 8/2019 ISBN: 6049227646
TIN LIÊN QUAN