Thông báo sinh viên
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN năm học 2019 - 2020.
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ SẢN PHẨM (Shalini Munish) năm học 2019-2020
Thông báo Lịch Sinh hoạt chủ nhiệm và Nội dung sinh hoạt lớp học kì 1A năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK hè] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn KHỞI NGHIỆP năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK2] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn MARKETING QUỐC TẾ năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK2] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK2] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ SẢN PHẨM năm học 2018 - 2019
Thông báo Lịch Sinh hoạt chủ nhiệm và Nội dung sinh hoạt lớp học kì 1A năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK2A] V/v sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK2] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG năm học 2018 - 2019