Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

03/01/2024
 
1. Ông Phó Hưng Bình

ThS. Phó Hưng Bình
Lý lịch khoa học

2. Bà Hồ Mỹ Hạnh

ThS. Hồ Mỹ Hạnh
Lý lịch khoa học

3. Bà Trần Thanh Hương

TS. Trần Thanh Hương
Lý lịch khoa học

4. Bà Lê Thị Khánh Linh

ThS. Lê Thị Khánh Linh 
Lý lịch khoa học

5. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai

ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai
Lý lịch khoa học

6. Bà Giản Thị Lê Na

TS. Giản Thị Lê Na
Lý lịch khoa học

7. Bà Văn Thị Hồng Nhung

ThS. Văn Thị Hồng Nhung
Lý lịch khoa học

8. Bà Phạm Huỳnh Bảo Oanh

ThS. Phạm Huỳnh Bảo Oanh
Lý lịch khoa học

9. Ông Vũ Anh Sao

ThS. Vũ Anh Sao
Lý lịch khoa học

10. Bà Nguyễn Thị Thu Trang

TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Lý lịch khoa học

11. Ông Nguyễn Đức Trí

ThS. Nguyễn Đức Trí
Lý lịch khoa học

12. Ổng Nguyễn Nam Trung

ThS. Nguyễn Nam Trung
Lý lịch khoa học

 
TIN LIÊN QUAN