Thực tập - tốt nghiệp
Quy định về tổ chức thực hiện học phần thực tập chuyên đề khóa luận đồ án Tốt nghiệp
Hướng dẫn báo cáo thực tập - chuyên đề - khóa luận - Hướng dẫn thực hiện - Quy trình thực hiện - Mẫu 01: Phiếu đăng ký đề tài - Mẫu 02: Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện - Mẫu 03: Đề cương sơ...
Hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp: - Hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế - Quy trình thực tập - Danh mục hồ sơ thực tập - Form đăng ký doanh nghiệp tự chọn - Mẫu đơn xin thực tập ở...