Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Hội thảo khoa học cấp Khoa
Quy trình tổ chức hội thảo cấp Khoa: - Kế hoạch tổ chức - Mẫu phiếu đánh giá - Mẫu tổng hợp ý kiến đánh giá - Mẫu biên bản hội thảo - Mẫu biên bản họp khoa -...
Biểu mẩu nghiên cứu khoa học Giảng viên
Các Biểu mẩu nghiên cứu khoa học Giảng viên - Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Lý lịch khoa học - Phiếu đánh giá...
Loading...