Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Chiều ngày 4/8 vừa qua, khoa Luật UEF đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp cơ sở đối với đề tài của ThS. Vũ Anh Sao và ThS. Nguyễn Nam...
Sáng ngày 24/7, khoa Luật UEF đã tổ chức buổi hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Tác động của hiệp định thương mại và hiệp định bảo hộ đầu tư song phương Việt...
Quy trình tổ chức hội thảo cấp Khoa: - Kế hoạch tổ chức - Mẫu phiếu đánh giá - Mẫu tổng hợp ý kiến đánh giá - Mẫu biên bản hội thảo - Mẫu biên bản họp khoa -...
Các Biểu mẩu nghiên cứu khoa học Giảng viên - Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Lý lịch khoa học - Phiếu đánh giá...