Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Quy trình tổ chức hội thảo cấp Khoa: - Kế hoạch tổ chức - Mẫu phiếu đánh giá - Mẫu tổng hợp ý kiến đánh giá - Mẫu biên bản hội thảo - Mẫu biên bản họp khoa - Quy trình tổ chức hội thảo khoa...
Các Biểu mẩu nghiên cứu khoa học Giảng viên - Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Lý lịch khoa học - Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học -...