Thực tập - tốt nghiệp
Quy định tổ chức học phần thực tập và khóa luận tốt nghiệp trong chương trình đào tạo đại học cho Khóa 2018.
Quy định về tổ chức thực hiện học phần thực tập chuyên đề khóa luận đồ án Tốt nghiệp
Hướng dẫn báo cáo thực tập - chuyên đề - khóa luận - Hướng dẫn thực hiện - Quy trình thực hiện - Mẫu 01: Phiếu đăng ký đề tài - Mẫu 02: Phiếu theo dõi tiến độ...
Hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp: - Hướng dẫn thực tập Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế - Quy trình thực tập - Danh mục hồ sơ thực tập - Form đăng ký doanh nghiệp tự chọn