Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Thông báo nộp hồ sơ gửi dự thi Giải thưởng Euréka lần thứ 21 - Trường đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho sinh viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2020 - 2021.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2019 - 2020.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2018 - 2019.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Truyền thông và Công nghệ Thông tin đã thực hiện trong năm học 2017 - 2018.
Danh sách Nghiên cứu khoa học Sinh viên đăng kí năm học 2017 - 2018 - Khoa Truyền thông - Công nghệ thông tin