Giới thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

03/10/2023
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế
1. Chức năng
Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu tổ chức và quản lý hoạt động khoa học công nghệ; tổ chức và quản lý việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình; tổ chức và quản lý các đề án, dự án quốc tế.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng, ban hành các chính sách, quy chế, quy định về nghiên cứu khoa học; quản trị tài sản trí tuệ; quy trình đăng ký và tổ chức nghiên cứu khoa học; tiêu chí đánh giá số lượng, chất lượng nghiên cứu.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường.
 • Phối hợp với Phòng Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
 • Chủ trì triển khai, hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Quản lý xét duyệt, phân bổ các đề tài, dự án khoa học công nghệ và các hợp đồng tư vấn do Trường quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.
 • Quản lý, điều phối, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân trong Trường; theo dõi, giám sát, đánh giá về chất lượng nghiên cứu khoa học của các đề tài, dự án, sáng kiến, giải pháp hữu ích do các đơn vị, cá nhân trong Trường thực hiện.
 • Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức đánh giá, nghiệm thu các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp trường.
 • Quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của CB-GV-NV Trường; định giá các đối tượng sở hữu trí tuệ phù hợp với yêu cẩu của quốc gia và quốc tế.
 • Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của CB-GV-NV hàng năm; thẩm định và quy đổi giờ hoạt động khoa học công nghệ hàng năm cho CB-GV-NV Trường.
 • Tổng kết, đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học toàn trường hàng năm; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.
 • Quản lý, tổ chức, và đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của người học. Tham gia tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên; lựa chọn đề tài và đăng ký tham gia các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
 • Đầu mối về quản lý, phát triển và tìm kiếm đối tác tham gia hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, các dự án khoa học phục vụ cộng đồng.
 • Tham mưu soạn thảo các nội dung hợp tác, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về đề tài/dự án quốc tế liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.
 • Quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu, tài liệu, hồ sơ về kết quả hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định.
 • Theo dõi, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định về khoa học công nghệ trong toàn trường.
 • Hỗ trợ công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường.
b) Công tác quản lý biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình
 • Quản lý công tác biên soạn, biên dịch, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường;
 • Hướng dẫn các đơn vị đào tạo về quy trình đăng ký biên soạn, biên dịch và xuất bản giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo.
 • Quản lý việc tổ chức, xây dựng và triển khai hệ thống học liệu số của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện cải tiến, đổi mới giáo trình, tài liệu giảng dạy các trình độ đào tạo trong Trường theo xu hướng quốc tế.
c) Công tác quản lý dự án quốc tế
 • Tìm kiếm, đề xuất tham gia hoặc thiết lập các đề án, dự án quốc tế của Trường với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 • Cung cấp thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thuộc Trường tham gia hoặc thiết lập các đề án, dự án quốc tế.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu/ Hội đồng trường về việc xét duyệt và tham gia các đề án, dự án quốc tế.
 • Chủ trì quản lý việc tổ chức và phối hợp với các đơn vị triển khai các đề án, dự án quốc tế đã được phê duyệt.
d) Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro tại đơn vị theo quy định của Trường.
đ) Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Trường.
e) Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu.
f) Các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng trường và Ban Giám hiệu.
 
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn