Hội nghị khoa học
Không chỉ chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, sinh viên Nhà UEF còn được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm phát huy năng lực...
Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 540/KH-UEF ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng khoa học...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia “Biến đổi...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn