Thông báo
Thực hiện triển khai kế hoạch số 438/KH-UEF ngày 15 tháng 09 năm 2023, về hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Kinh tế - Tài...
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2023-2024 (628/HD-UEF NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2023)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí...
Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án quốc tế kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2024 - 2025 với...
Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 540/KH-UEF ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng khoa học...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn