Hướng dẫn sử dụng phần mềm NCKH
Hướng dẫn thống kê loại hình, khối lượng nghiên cứu khoa học bằng phần mềm Cổng thông tin Quản lý nghiên cứu khoa học và Tra cứu xếp hạng tạp chí
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn