NCKH của giảng viên

Thông báo về đăng ký đề tài khoa học công nghệ của CB-GV-NV năm học 2023-2024, Đợt 1.

13/11/2023
Căn cứ Thông báo số 563/TB-UEF ngày 06/11/2023 của Hiệu trưởng về việc đăng ký đề tài Khoa học công nghệ Của CB-GV-NV năm học 2023-2024, đợt 1. Phòng Khoa học công nghệ (P.KHCN) thông báo đến các đơn vị về hồ sơ và thời gian đăng ký đề tài khoa học công nghệ, năm học 202– 2024, đợt như sau:
Đối tượng Thành phần hồ sơ Thời hạn hoàn thành
Chủ nhiệm đề tài (cá nhân hoặc nhóm): 1. Phiếu đăng ký: mẫu BM03/QT01/KHCN
2. Thuyết minh đề tài: mẫu BM04/QT01/KHCN
3. 
Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài: mẫu BM05/QT01/KHCN


30/11/2023
Đơn vị phụ trách Tổng hợp danh sách đề tài NCKH của CB-GV-NV theo biểu mẫu: BM06/QT01/KHCN.

04/12/2023
Ghi chú:
- Chủ nhiệm đề tài tham khảo hướng dẫn về việc đăng ký và thực hiện đề tài Khoa học công nghệ năm học 2023-2024 và các biểu mẫu liên quan khác Tại đây 
- Chủ nhiệm đề tài (cá nhân hoặc nhóm): gửi hồ sơ về đơn vị trước ngày 30/11/2023.
- Đơn vị lập bảng tổng hợp danh sách đề tài NCKH của CB-GV-NV (BM06/QT01/KHCN) và thu nhận hồ sơ của nhóm, cá nhân trong đơn vị theo Mục 1 gửi về Phòng Khoa học công nghệ trước ngày 04/12/2023.

Đề nghị Lãnh đạo Khoa/Viện/Trung tâm triển khai đến CB-GV-NV tham gia và hoàn thành đăng ký các đề tài theo đúng thời hạn nêu trên nhằm đảm bảo công tác NCKH của Trường thực hiện đúng kế hoạch.
Trân trọng./.
Phòng Khoa học Công nghệ 

 
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn