Sản phẩm ứng dụng

Đề tài nghiên cứu về lĩnh vực thuế quan trong ngành thủy sản của giảng viên UEF được nghiệm thu

29/11/2023
Trong chuỗi hoạt động về nghiên cứu khoa học của UEF năm học 2023 - 2024, Phòng Khoa học công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài của giảng viên Khoa Tài chính - Thương mại vào chiều 24/11. 
Đề tài được nghiệm thu là “Tác động thuế quan của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đến ngành thủy sản Việt Nam” do ThS. Trần Ngọc Thanh - Giảng viên Khoa Tài chính - Thương mại làm chủ nhiệm đề tài. 
 


Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu của ThS. Trần Ngọc Thanh - Giảng viên Khoa Tài chính - Thương mại 
 
Hội đồng đánh giá gồm có: TS. Lâm Thị Hồng Hoa - Chủ tịch, TS. Nguyễn Quốc Anh - Phản biện 1, TS. Tăng Mỹ Sang - Phản biện 2, ThS. Trần Minh Tú - Ủy viên, ThS. Trương Thị Dung - Thư ký ủy viên. 
 


Tác giả trình bày kết quả nghiên cứu đề tài 
 
Với đề tài này, tác giả đã chỉ ra mục tiêu nghiên cứu tổng quát là hướng đến đánh giá tác động thuế quan của Hiệp định RCEP đến ngành thủy sản Việt Nam, thông qua phân tích sự thay đổi giá trị thương mại và kim ngạch xuất nhập thủy sản với kịch bản mô phỏng xóa bỏ thuế quan - mục tiêu dài hạn của Hiệp định RCEP.
 
Hội đồng đánh giá, góp ý để tác giả hoàn thiện đề tài 
 
Đánh giá đề tài, Hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót, góp ý chỉnh sửa để nhóm tác giả có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài và có những hướng nghiên cứu sâu hơn nữa trong tương lai. 

TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn