Thông báo
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Học kỳ 1, Năm học 2022-2023. Cụ thể như sau: 1. Tổ chức...
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2019 (NĂM HỌC 2022-2023) Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022-2023. Để chuẩn bị tốt...
THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2021-2022. ​Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ...
THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN KHÓA 2018 ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ VÀ HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Căn cứ Thông báo số 267/TB-UEF ngày 20/08/2021 v/v Kế hoạch tổ chức học tập,...
Trở lại học trực tiếp, UEFers trải nghiệm phỏng vấn tuyển dụng thực tế từ chương trình Mock - Interview
UEF thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)...
THÔNG BẢO Về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung của sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 THÔNG BÁO V/V KÝ XÁC NHẬN THÔNG TIN IN...
THÔNG BÁO V/V NỘP CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2018 của Hiệu trưởng về điều kiện chứng chỉ tin học, ngoại ngữ xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại...
Thực hiện theo kế hoạnh năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF); Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,...