Kết quả
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 khóa 26 ngày 02/08/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 02/08/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 cao học 181 ngày 27/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 27/07/2019
Kết quả kỳ thi Tin học Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản khóa 05 - Ngày thi 27/07/2019
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 27/07/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 25 -  Ngày thi 23/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 23/07/2019
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 02 - Ngày thi 19.07.2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 19/07/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 ngày 20/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 20/07/2019
Kết quả kỳ thi Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản khóa 03, khóa 04 - Ngày thi 07/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 07/07/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 24 -  Ngày thi 08/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/07/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 05 - Ngày thi 04/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 04/07/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 ngày 06/07/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 06/07/2019