Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Đầu tư chứng khoán trực tuyến khóa 28.03 ngày thi 06/06/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital marketing khóa 97.07 ngày thi 30/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital marketing khóa 97.03 ngày thi 26/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 68.06 ngày thi 30/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 68.02 ngày thi 30/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 67.06 ngày thi 26/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 68.05 ngày thi 10/06/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Illustrator khóa 31.01 ngày thi 27/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 67.05 ngày thi 26/05/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Photoshop khóa 67.07 ngày thi 03/06/2024