Thông tin khai giảng
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 07+08/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 06+07/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm tháng 06/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 05+06/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04+05/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo Kế hoạch mở lớp từ tháng 4/2023 - tháng 6/2023 (cập nhật đến ngày 18/04/2023) như sau: