Công bố Khoa học
Danh mục tạp chí Khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư năm 2020
Công bố khoa học Quốc tế trường Đại học Kinh tê - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021 của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Người học
Danh sách công trình công bố khoa học, nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2019 - 2020 các đơn vị