Thông báo

UEF thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

08/01/2022
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 2 cho sinh viên các khóa như sau:
 
Hình thức học tập
 
Trường tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tiếp tại trường. Giảng viên, sinh viên đến trường nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Giảng viên chuẩn bị bài giảng, upload các học liệu lên hệ thống UEF-LMS, Microsoft Teams trước thời gian bắt đầu giảng dạy 1 tuần để sinh viên có thể tham khảo và chuẩn bị nội dung học tập.
Giảng viên thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu của lớp. Trong trường hợp trong lớp có sinh viên thuộc diện phải cách ly y tế không thể đến lớp học trực tiếp (sinh viên phải thông báo với khoa, giảng viên và có minh chứng hợp lệ), giảng viên thực hiện giảng dạy trực tiếp tại lớp kết hợp sử dụng Microsoft Teams, UEF-LMS nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham dự lớp học và kiểm tra (nếu có). Giảng viên chuẩn bị thiết bị và thực hiện kết nối kỹ thuật âm thanh, projector (theo tài liệu hướng dẫn được cung cấp).
 
 
UEF sẽ tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tiếp
 
Thời gian tổ chức đào tạo học kỳ 2 
 
- Khóa 2018:
Sinh hoạt cuối khóa, chương trình “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” từ ngày 14/2 - 19/2/2022.
Học tập học kỳ 2 từ ngày 21/2/2022.
- Khóa 2019: Học tập học kỳ 2 từ ngày 14/2/2022.
- Khóa 2020: Học tập học kỳ 2 từ ngày 21/2/2022.
- Khóa 2021:
Thi học kỳ 1B từ ngày 14/2 - 19/2/2022 theo hình thức trực tuyến.
Học tập học kỳ 2 từ ngày 28/2/2022.
Sinh viên xem lịch học tại website daotao.uef.edu.vn
 
 

 

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Trung tâm Hỗ trợ học vụ theo các kênh sau:
- Điện thoại: 028 5422 1111 (ext 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2213)
- Hotline: 028 5422 1375 Zalo: 0908 560 999;
- Facebook: UEF – Trung tâm hỗ trợ học vụ
- Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
- Tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN