Chương trình đào tạo
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU
Chương trình đào tạo của ngành Khoa học dữ liệu Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Chương trình đào tạo của ngành Thương mại điện tử Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM