Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020 của khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM
Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019 của khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM