Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
NCKH năm học 2019 - 2020
Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020 của khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM
NCKH năm học 2018 -2019
Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019 của khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM