Nghiên cứu khoa học của Sinh viên

Thông báo kế hoạch NCKH Sinh viên năm học 2021-2022

20/10/2021
Khoa CNTT thông báo kế hoạch sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 như sau:
 
STT Nội dung Công việc cụ thể Thời gian
 1. ĐĂNG KÝ
1.1 Triển khai giảng viên (GV) đăng ký
 1. GV đăng ký các đề tài hướng dẫn Nghiên cứu Khoa học (NCKH) sinh viên.
 2. Hội đồng Khoa học Khoa sẽ xét quyệt các đề tài, trước khi công bố cho SV tham khảo/định hướng.
1/10/2021 – 9/10/2021
1.2 Phát động sinh viên (SV) tham gia NCKH
 1. Hội thảo Đánh thức tiềm năng NCKH SV năm 2021.
 2. Công bố các đề tài tham khảo/định hướng để SV chọn.
16/10/2021
1.3 Sinh viên đăng ký SV đăng ký đề tài NCKH và nộp về Khoa (có xác nhận của giảng viên hướng dẫn - GVHD). 16/10/2021 – 24/10/2021
1.4 Tổng hợp danh sách đề tài NCKH SV Khoa xét & tổng hợp đề tài, gửi về Trường. 25/10/2021
1.5 Quyết định (QĐ) giao đề tài NCKH SV Trường sẽ ban hành QĐ giao đề tài NCKH theo danh sách của Khoa. 25/10/2021 – 15/11/2021
 1. THỰC HIỆN
2.1 Thực hiện đề tài
 1. SV thực hiện đề tài theo Quyết định của BGH.
 2. GV hướng dẫn theo sát, hướng dẫn và đôn đốc SV thực hiện và đảm bảo tiến độ.
Từ lúc nhận QĐ
2.2 Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hiện SV gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về Khoa (có xác nhận của GVHD). Khoa tổng hợp gửi về Trường. 15/11/2021 – 31/03/2021
 1. NGHIỆM THU
3.1 Nghiệm thu đề tài và xét giải cấp Khoa
 1. SV nộp đề tài đã hoàn thành về Khoa.
 2. Khoa nộp tờ trình xin thành lập hội đồng nghiệm thu (HĐNT) đề tài cấp Trường.
 3. BGH ký quyết định thành lập HĐNT cấp Trường.
 4. Khoa thực hiện nghiệm thu theo QĐ: Xét nghiệm thu các đề tài và công bố kết quả giải thưởng cấp Khoa
(tất cả các đề tài được nghiệm thu sẽ được cấp giấy chứng nhận NCKH SV cấp Trường năm học 2021-2022).
 1. Gửi hồ sơ nghiệm thu về trường và Khoa đề cử các giải xuất sắc theo ngành về Trường để tham gia Giải thưởng NCKH cấp Trường.
 2. Căn cứ trên kết quả nghiệm thu, Khoa sẽ đề xuất các đề tài đại diện Khoa tham gia giải thưởng NCKH Eureka năm 2022, Đề tài tiếp tục hoàn thiện để gửi tham gia (GVHD tiếp tục hướng dẫn SV hoàn chỉnh).
01/04/2022 – 30/04/2022
3.2 Xét giải NCKH SV cấp Trường Hội đồng Giải thưởng cấp Trường thực hiện đánh giá và xét các đề tài NCKH SV cấp Trường 01/05/2022 -15/05/2022
  Công bố kết quả Hội đồng xét giải thưởng, quyết định đề tài đạt giải cấp Trường 30/05/2022
 

Tin: K. CNTT
TIN LIÊN QUAN