Ngành đào tạo

Khoa học dữ liệu

16/07/2022
1. Giới thiệu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Khoa học dữ liệu (KHDL) trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) theo mô hình chất lượng cao và tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm 2020.
Khoa học dữ liệu (Data science) là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng nhằm khai thác những thông tin quan trọng và tiềm ẩn trong bộ dữ liệu lớn, bằng cách sử dụng phương pháp toán học, thống kê và tin học.

Sinh viên có những giờ học trải nghiệp thực tế tại doanh nghiệp
2. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu (KHDL) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về KHDL, có năng lực phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Đào tạo cử nhân KHDL với vốn kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu với định hướng năng lực thực hành tốt; có khả năng thích nghi với sự biến động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
3. Mục tiêu cụ thể (Program specific goals)
PO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất;

Sinh viên thụ hưởng môi trường toàn diện phát triển trí lực
PO2: Kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của ngành KHDL để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình; thiết kế kỹ thuật và phát triển giải pháp thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ quản lý, tư vấn, ra quyết định đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội;
PO3: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn;
PO4: Kỹ năng lập luận, phân tích, dự báo, thống kê và xử lý các vấn đề trong các hệ thống lưu trữ thông tin dữ liệu ở các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và trường học;
PO5: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi;
PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt;
PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.
4. Cơ hội việc làm
- Chuyên gia phân tích, khai thác, xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực kinh tế xã hội (dữ liệu kinh doanh, dữ liệu tài chính, dữ liệu marketing…).

- Chuyên viên phát triển các hệ thống phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp.
- Chuyên viên tư vấn giải pháp quản trị dữ liệu cho doanh nghiệp.
- Giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dữ liệu trong tổ chức giáo dục.
5. Chương trình đào tạo
Xem Chương trình đào tạo


 
TIN LIÊN QUAN