Sinh viên

Biểu mẫu

05/03/2020
Sinh viên Khoa CNTT sử dụng các biểu mẫu Thực tập, Đồ án chuyên đề, Khóa luận tốt nghiệp, NCKH theo file đính kèm dưới đây:
1. Ngành Công nghệ thông tin
2. Ngành Thương mại điện tử
3. Nghiên cứu khoa học
4. Thực tập tốt nghiệp:
TIN LIÊN QUAN