Thông báo giảng viên
Căn cứ Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19;
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa vào thứ 6 ngày 30/07/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa vào thứ 6 ngày 23/07/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa CNTT thông báo Quý Thầy/Cô lịch họp khoa định kỳ tháng 6/20201 vào thứ 6 ngày 25/06/2021 trên hình thức Online (MST)
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT. 1. Thời gian: 08g00, Thứ Năm ngày 29/04/2021 2. Địa điểm: Phòng học 09.07 3. Chủ trì: BCN KCNTT 4. Thành phần tham dự:...
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nộp đề thi kết thúc học phần trong học kỳ 2A năm học 2020-2021
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT - Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành CNTT
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố...
Khoa Công nghệ thông tin gửi Thầy/Cô kế hoạch 250/KH-UEF Về việc sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021, Quyết định 233/QĐ-UEF Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh...
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 03 năm 2021.