Chuyên ngành đào tạo
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU
Ngành Khoa học dữ liệu thuộc khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành học cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT, có khả năng...
NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Nói đến lĩnh vực thương mại điện tử, Bill Gates chia sẻ “Năm 2015, bạn có 2 lựa chọn: Một là kinh doanh cùng Internet, hai là bạn...