Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa CNTT ngày 29/04/2021 về công tác chuẩn bị HK2B

28/04/2021
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT.
1. Thời gian: 08g00, Thứ Năm ngày 29/04/2021
2. Địa điểm: Phòng học 09.07
3. Chủ trì: BCN KCNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa CNTT
5. Nội dung:
Họp rà rát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành CNTT (sau khảo sát sơ bộ).
- Họp Khoa định kỳ tháng 04/2021.
- Họp công tác chuẩn bị học kỳ 2B năm học 2020-2021
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp Quý Thầy/Cô vui lòng tham dự đầy đủ đúng giờ.
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN