Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 06/2021

15/06/2021
Kính gửi: Quý Thầy/Cô
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa CNTT định kỳ tháng 06/2021
1. Thời gian: 14g00, thứ Sáu ngày 25/06/2021
2. Địa điểm: Phòng họp Einstein (04.01) - Hình thức họp trực tuyến qua MS Teams
3. Chủ trì: BCN KCNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa CNTT
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp Quý Thầy/Cô vui lòng tham dự đầy đủ đúng giờ.
TIN LIÊN QUAN