Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin - Thứ 6, ngày 19/03/2021

10/03/2021
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 03 năm 2021.
1. Thời gian: 14g00, thứ Sáu, ngày 19/03/2021
2. Địa điểm: Phòng họp Einstein (04.01)
3. Chủ trì: BCN K.CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa CNTT
5. Nội dung:
1. Báo cáo kết quả đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021.
2. Công tác kiểm định: vào hộp và dán nhãn minh chứng của từng tiêu chuẩn.
3. Công tác đào tạo, khảo thí, công tác sinh viên, quan hệ doanh nghiệp trong học kỳ trong học kỳ 2A năm học 2020-2021 
4. Triển khai xây dựng: bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết ngành Khoa học dữ liệu.
5. Rà soát, báo cáo tiến độ công tác nghiên cứu khoa học Giảng viên, Sinh viên năm học 2020-2021.
6. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, ngân hàng câu hỏi đề thi,..
7. Một số nội dung khác.
Quý Thầy/Cô vui lòng tham dự đúng giờ.
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN