Thông báo sinh viên

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022

30/06/2021
Phòng Đào tạo thông báo đến SV kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể:

1. Thời gian đăng ký
- Khóa 2019, 2018 trở về trước: Từ ngày 05-10/07/2021 
- Khóa 2020: Từ ngày 07/07-10/07/2021 

2. Hình thức đăng ký
Sinh viên đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin đào tạo http://daotao.uef.edu.vn/

3. Công bố kết quả đăng ký
 Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 27/7/2021.

4. Học phí
- Sinh viên kiểm tra học phí chính thức vào ngày 11/08/2021. 
- Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): 12-21/08/2021.

5. Thời gian bắt đầu năm học mới: 13/9/2021.

Sinh viên xem chi tiết về đăng ký học phần tại đây.
TIN LIÊN QUAN