Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu tổ chức trại hè cho trẻ em của tổ chức Bạn trẻ em đường phố (FFSC)

07/11/2018
Tổ chức cộng đồng: Tổ chức Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp giáo dục tiểu học miễn phí cho các em học sinh khó khăn cơ nhỡ không có điều kiện học tập tại trường học chính quy của nhà nước. FFSC có 3 trung tâm dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 với tổng số trẻ khoảng 700 em. 
Nhu cầu: Ngoài hoạt động dạy học, FFSC cũng cung cấp các kỹ năng xã hội cho các em, đặc biệt là các em lớp 5 sẽ ra trường. Vào dịp hè, FFSC tổ chức cho các em lớp 5 có một kỳ trại hè ở biển để các em gắn kết, giao lưu với nhau và ghi dấu kỷ niệm trước khi ra trường. Chương trình cũng lồng ghép các hoạt động tập huấn kỹ năng khác cho trẻ. Năm 2019, FFSC sẽ tổ chức trại hè cho 77 em học sinh lớp 5. FFSC thiếu nhân lực và nguồn lực để thực hiện hoạt động này nên cần hỗ trợ về nhân sự lẫn tài chính. Việc hỗ trợ tài chính một phần không toàn phần cho cả dự án.
TIN LIÊN QUAN