Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 38 - Khai giảng ngày 27/05/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 38 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 37 - Khai giảng ngày 06/5/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 37 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 36 - Khai giảng ngày 05/5/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 36 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 35 - Khai giảng ngày 06/5/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 35 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 34 - Khai giảng ngày 05/5/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 34 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20 - Khai giảng ngày 04/5/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 20 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19 - Khai giảng ngày 11/5/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 19 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18 - Khai giảng ngày 11/5/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 18 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 17 - Khai giảng ngày 09/5/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 17 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Photoshop khóa 14 - Khai giảng ngày 06/5/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 14 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh