Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 06 - Khai giảng ngày 23/11/2020
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành...
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 48 - Khai giảng ngày 19/11/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 48 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 47 - Khai giảng ngày 18/11/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 47 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Illustrator khóa 06 - Khai giảng ngày 19/11/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 27 - Khai giảng ngày 30/11/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 27 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 26 - Khai giảng ngày 26/11/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 26 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 54 - Khai giảng ngày 27/11/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 54 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 53 - Khai giảng ngày 19/11/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 53 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 09 - Khai giảng ngày 22.11.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 09 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Thực hành Báo cáo Tài chính khóa 06 - Khai giảng ngày 15/11/2020
Thời khóa biểu Thực hành Báo cáo Tài chính khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...