Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Danh sách Nghiên cứu khoa học Giảng viên năm học 2020-2021

22/07/2021
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CNTT
 
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
01 Dạy học trực tuyến bậc đại học – xu hướng và giá trị mới ThS. Võ Đình Ngà
02 Giải pháp hiệu quả năng lượng cho mạng wban trong hệ thống theo dõi sức khỏe TS. Huỳnh Đệ Thủ
03 Covid-19 và E-learning: những thách thức của sinh viên trong các trường đại học ThS. Nguyễn Minh Tuấn
04 Đào tạo ngành công nghệ thông tin tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) TS. Nguyễn Hà Giang
05 The impact of Call-To-Actions Contents on Sales Performance in e-commerce ThS. Nguyễn Quang Minh
06 Factors influencing switching intention from bank card to digital wallet payment among e-marketplace in Vietnam ThS. Nguyễn Quang Minh
07 Expanding strategy for global e-commerce firms: a case study from Amazon ThS. Nguyễn Quang Minh
08 Công nghệ wifi 6 – thế hệ mới của mạng không dây
Thầy Nguyễn Minh Thắng
09 Nghiên cứu và phân tích bảo mật trong software defined networking Thầy Nguyễn Minh Thắng
10 A survey of erasable itemset mining algorithms for dynamic incremental database ThS. Nguyễn Thị Hoài Linh
11 Thực trạng sinh viên nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Thầy Hoàng Văn Hiếu
12 Selling approaches in e-marketplace: which is the best choice for retailers? ThS. Nguyễn Quang Minh
13 Tự động hóa các tác vụ thường ngày với Microsoft Power Automate ThS. Ngô Văn Công Bằng
14 Khai thác sử dụng web theo mối quan tâm của người dùng ThS. Văn Thị Thiên Trang
15 A survey of machine learning and deep learning approaches for intrusion detection systems in IoT ThS. Trần Thành Công
TIN LIÊN QUAN