Thông báo giảng viên
THÔNG BÁO HỌP KHOA ĐỊNH KỲ THÁNG 02/2021 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UEF NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO HỌP MẶT GIẢNG VIÊN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UEF
THÔNG BÁO HỌP KHOA ĐỊNH KỲ THÁNG 01/2021 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UEF NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO HỌP MẶT GIẢNG VIÊN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - UEF