Thông báo sinh viên
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG năm học 2019 - 2020
v tham gia báo cáo chuyên đề môn TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO năm học 2019 -2020
Thời gian: Sáng Chủ Nhật 29.9.2019 Địa điểm: sân trường UEF, 276 Điện Biên Phủ Q.Bình Thạnh
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn VẬN TẢI BẢO HIỂM năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn KHỞI NGHIỆP năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ DỰ ÁN năm học 2019 - 2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn GIAO TẾ NHÂN SỰ VÀ KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG TUYỂN DỤNG năm học 2019-2020
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC năm học 2019 - 2020