Thực tập tốt nghiệp
Các sinh viên có tên trong danh sách trên vui lòng liên hệ khoa để biết thông tin về việc nhận hồ sơ thực tập, giảng viên hướng dẫn, lịch sinh hoạt với Khoa trước khi...
Thông báo: V/v nộp bản chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - UEF
Danh sách sinh viên khóa 2011 ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 - 2015 - Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh