Đào tạo

Tiếng Anh không chuyên

15/08/2020
CHƯƠNG TRÌNH TING TNG QUÁT
(General English Program)

Chương trình Tiếng Anh tng quát (General English Program, gi tt là GEP) được thiết kế đặc bit phù hp vi sinh viên đã hc xong chương trình tiếng Anh bc ph thông và cn tiếp tc nâng cao năng lc giao tiếp bng tiếng Anh.
V chiến lược dy-hc, chương trình GEP nhn mnh vai trò ch động ca sinh viên, đồng thi ly sinh viên làm trung tâm, to động lc và khuyến khích sinh viên rèn luyn k năng phn x và s dng tiếng Anh trong môi trường làm vic mt cách t nhiên và lưu loát.
Chương trình chú trng phát trin đồng đều 4 k năng ngôn ng, đồng thi b sung nhng kiến thc và k năng thiết yếu trong lĩnh vc kinh thương như thư tín thương mi, đàm phán và thuyết trình, v.v. giúp sinh viên khi tt nghip có th đáp ng được yêu cu ca ca các nhà tuyn dng vào nhng v trí phù hp ti các công ty trong và ngoài nước.

Khung chương trình tiếng Anh tổng quát:
Học phần phụ Học phần chính Số tín chỉ Số tiết Đối chiếu CEFR
ECP   4 60 A1
  GEP 1 4 60 A2
 

 
 
 
   
 

B1
  GEP 2 4 60
  GEP 3 4 60
  GEP 4 4 60
  GEP 5 4 60
  GEP 6 4 60
  GEP 7 4 60
Tổng số tín chỉ/Tổng số tiết 32 480  

Lưu ý:
  • ECP (English Consolidation Program) là hc phn ph, không tính vào đim tích lu và hoàn toàn min phí. Tu vào kết qu k thi xếp lp lúc nhp hc tại UEF, sinh viên sẽ được xem xét tham gia học học phần này.
  • CEFR: Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu
TIN LIÊN QUAN