Thực tập tốt nghiệp
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp sắp tới của các bạn sinh viên khóa 2019, Khoa Tiếng Anh cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo đúng quy...
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp tháng 03/2021 của các bạn sinh viên đã đăng ký. Khoa Tiếng Anh cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo...
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp sắp tới của các bạn sinh viên khóa 2017, Khoa Tiếng Anh cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo đúng quy...
Nhằm chuẩn bị cho việc Thực tập tốt nghiệp sắp tới của các bạn sinh viên khóa 2015, Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo...